For gravide og ammende

GENERELT
I en vurdering av risikoen ved arbeid med stoffer som kan være skadelig for gravide og ammende, skal det tas hensyn til den enkelte kvinnes behov og vurderingen skal ta utgangspunkt i kvinnens totalsituasjon. Forebygging av forplantningsskader som følge av skadelige faktorer i arbeidsmiljø, skjer først og fremst ved at man helt forsøker å unngå at forplantningsskadelige faktorer er tilstede i arbeidsmiljøet. Er det ikke mulig å unngå dette, må man forsøke å beskytte arbeidstakerne på best mulig måte mot de skadelige påvirkninger ved hjelp av egnede verne- og sikkerhetstiltak. Gravide og ammende arbeidstakere må under ingen omstendighet settes til arbeid når risikovurderingen viser at arbeidet kan medføre risiko for forplantningsskade.

Det er derfor viktig å være obs på at gravide og ammende skal ikke jobbe med stoffer merket med. Dette er en av grunnene til at alle rutiner skal risikovurderes før oppstart.

Gravide skal ikke jobbe med stoffer med følgende H-setninger:
  • H360F Kan skade forplantningsevnen
  • H360D Kan gi fosterskader
  • H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen
  • H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader
  • H362 Kan skade barn som ammes

PS: de skal også være forsiktige og kunne nekte å jobbe med stoff som er dødelige ved innånding, hudkontakt, svelging, eller kan gi kreft.

For mer info se HMS-dokument hos UiT. (søk ev. for “rutiner for gravide og ammende”)

I tillegg:

BRUK AV IONISERENDE STOFFER:
Gravide skal ikke utføre arbeid med ioniserende stråling som utsetter fosteret for doser som overstige 1mSv i løpet av graviditeten.
Gravide skal kunne velge å ikke eksponeres for ioniserende stråling selv om det ikke er fare for å nå dosegrensen.