bekledning

Generelle regler for frakk, briller, hansker etc.

Frakk

I hht forskrifter for retningslinjer for laboratoriearbeid for UiT, skal alle bruke frakk hele tiden mens de er på lab. Labfrakkene bør være av bomull.

Briller

Mens det foregår våtanalyser, skal alle som befinner seg på lab ha på seg briller, enten egne eller beskyttelsesbriller. Disse skal være på nesen.

Under mikrobiologisk arbeid eller arbeid der det er varslet om at det ikke medfører risiko for sprut av kjemikalier eller gjenstander, kan det dispenseres fra brillepåbudet etter beskjed fra faglærer.

Hanskebruk

Hansker brukes for å beskytte seg mot kjemikalier og smitte. For mer om hansketyper se under linken “hanskebruk“.

Dette innebærer at hansker skal benyttes ved blodprøvetaking.

Våtanalyse

Dersom HMS-blad påpeker det, brukes hansker mens du lager/jobber med løsninger. Ta av hanskene når det ikke lenger er behov for dem. Ikke-tilsølte hansker kan brukes om igjen. Klam hånd er mer mottagelig for opptak av kjemikalier. Unngå overdreven hanskebruk og vask hender etter hanskebruk.

Tørranalyse

Arbeid i hht rutiner for prosedyren. Unngå bruk av hansker på PC, pipetter, fotometer og lignende med mindre området er erklært som urent (HPLC, agaroseelektroforese). Unngå kontaminasjon av “rene” områder.

Arbeidsklær UNN
HelseNord, HN, har utarbeidet et eget skriv om arbeidsklær, generell på kledning, piercing etc på UNN og for smittevernavdelinger. Legg merke til at beskrivelsen her ikke gjelder teknisk personell, men smittevernavlinger.